Algemene voorwaarden en Huisreglement DanceQuake Events

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de organisatie en bezoekers van haar evenement. Door het betreden van de evenementenlocatie gaat de bezoeker akkoord met dit reglement.
Al onze evenementen zijn voor 18 jaar en ouder, tenzij nadrukkelijk anders vermeldt.

 

Extra Corona maatregelen:

 • Wij ontkomen er niet aan ons te confirmeren aan de wetten en maatregelen die ons door de overheid worden opgelegd en wij zullen deze dan ook ten strengste opvolgen. Wij willen graag onze vergunning behouden en niet ten onder gaan aan boetes. Wij vetrouwen op uw begrip hieromtrent.
 • Bij toegang tot ons evenement zal u worden uitgelegd wat van u verwacht wordt en aan welke regels u zich dient te confirmeren als bezoeker van ons evenement. U dient deze regels in acht te nemen. Bij overtreding van de regels behouden wij ons het recht voor u te onmiddellijk te verwijderen uit onze venue. 
 • Indien de overheid wederom beperkende maatregelen treft en hierdoor het evenement niet door kan gaan (overmacht) dan krijgt u een restitutie van het aankoopbedrag met aftrek van de servicekosten (1 euro per ticket). 
 • Indien het evenement niet uitverkocht is behouden wij ons het recht voor om het evenement te cancellen. Ook in dat geval krijgt u een restitutie van het aankoopbedrag met aftrek van de servicekosten (1 euro per ticket). 

Wij vertrouwen op uw begrip en hopen op positieve versoepelingen mbt de maatregelen die een vaccinatie/testvrij evenement worden opgelegd.

 

 Toegangscontrole/beleid:

 • Legitimatie is verplicht! Bezoekers kunnen gevraagd worden deze te tonen. Het niet kunnen tonen van legitimatie heeft tot gevolg, dat u de toegang kan worden ontzegd.
 • Bezoekers kunnen voorafgaand aan het evenement gefouilleerd/gevisiteerd worden. Degene die zich hieraan niet onderwerpt kan de toegang geweigerd worden.
 • Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: huisdieren, rijwielen, geluidsapparatuur, (alcoholhoudende) dranken, (hard)drugs, glaswerk, blik, vuurwerk, plastic flessen, (vuur-) wapens, deodorant, parfum, paraplu’s en andere gevaarlijke voorwerpen.
 • Het is verboden tijdens onze events te verkopen, dan wel handelswaren te koop aan te bieden tenzij dit met de organisatie is afgestemd.
 • Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor leven of de gezondheid van zichzelf dan wel voor anderen te creëren, dan wel anderen enigerlei vorm van schade toe te brengen.
 • Het is verboden diefstal of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden discriminerende opmerkingen te maken.
 • Het is verboden door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 • Het is verboden aangekochte drankjes mee te nemen in de toiletruimtes.
 • De toegang kan geweigerd worden of u kunt van het evenement verwijderd worden als u hinderlijk onder invloed van (hard)drugs, aangeschoten of dronken bent. Dit is ter beoordeling van medewerkers van de organisatie en medewerkers van de eventlocatie.

 

Algemeen gedrag: 

 • De organisatie zet een evenement op voor het plezier van alle deelnemers. Van deelnemers wordt verwacht aan dit plezier bij te dragen door zich in het algemeen zo te gedragen dat andere deelnemers, de organisatie, de bezoekers en/of de directe omgeving geen last ondervinden van de deelnemer.
 • Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
 • Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
 • Het is verboden alcohol onder de 18 jaar te nuttigen.

 

Verwijdering:

Eenieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in dit huisreglement bepaalde, kan door medewerkers, dan wel aangewezen personen, alsmede politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het evenement worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het evenement-locatie worden verwijderd, dan wel overgedragen worden aan de politie.

 

Vluchtwegen:

Eenieder dient zich bij aankomst op het evenementenlocatie op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden.

 

Vrijwaring:

Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het evenement; dit alles in de meest brede zin van het woord.

 

Aansprakelijkheid:

 • Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor letsel, beschadigingen en/of diefstal.